Kazimierz Dolny dla turystów

Miasto – gmina Kazimierz Dolny noclegi jest położony na prawym brzegu Wisły, w jej dolnym biegu, na Wyżynie Lubelskiej. Swoim zasięgiem obejmuje miasto i 14 sołectw. Ogólna liczba mieszkańców wynosi ok. 7300 osób, w tym na terenie miasta zamieszkuje ok. 2300 osób. Powierzchnia całej gminy wynosi 72.5 km˛, a na tereny miejskie przypada 30.4 km2.
Kazimierz Dolny z uwagi na atrakcyjne położenie, bogatą historię, niepowtarzalny krajobraz ze średniowiecznym układem urbanistycznym, wspaniałą architekturą i dobre warunki klimatyczne – jest znany w kraju i na świecie jako miejscowość o wybitnych walorach turystyczno – wypoczynkowych, czemu sprzyja rozwinięta sieć hoteli, pensjonatów i zakładów gastronomicznych.
Unikalny zespół urbanistyczno – architektoniczno – krajobrazowy /wąwozy, jary, głębocznice/ został zaliczony do najwyższej w skali światowej klasy zabytków. W roku 1994 zarządzeniem Prezydenta R.P. Kazimierz Dolny pensjonaty został uznany Pomnikiem Historii.
Nieskażone przez przemysł środowisko przyrodnicze okolic miasta i gminy sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Kazimierz Dolny wille Dla ochrony tych wartości, łącznie z dobrami kultury materialnej, w 1979 roku ustanowiono Kazimierski Park Krajobrazowy, obejmujący swoim zasięgiem teren całej gminy. Dla ochrony najcenniejszych fragmentów Parku przygotowuje się również utworzenie 9 rezerwatów przyrody. Obecnie istnieje jeden z nich „Krowia Wyspa” – chroniący stanowiska lęgowe ptaków wodnych. Na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wytyczone są szlaki turystyczne zachęcające do pieszych wędrówek i sycenia oczu pięknem krajobrazu.
W centrum miasta można podziwiać zespół renesansowych kamienic – a z Baszty, ruin Zamku i Góry Trzech Krzyży można zobaczyć jak zabudowa miasta, wkomponowana w naturalny krajobraz, tworzy z nim harmonijną całość.
W sezonie turystycznym w Kazimierzu Dolnym odbywa się wiele imprez o utrwalonej remomie, takich jak np. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Letnie Wieczory Muzyczne w kazimierskiej Farze, Rajd Starych Samochodów, Festiwal Filmowy i wiele innnych o charakterze kulturalno – artystycznym.

Gmina Kazimierz Dolny pokoje gościnne posiada bardzo bogate zasoby dziedzictwa kulturowego. Około 150 obiektów architektury i budownictwa oraz zespołów zabytkowych, jak również 396 zabytków ruchomych (zgromadzonych głównie w obiektach sakralnych) objętych jest ochroną prawną z tytułu wpisania do rejestru zabytków. Poza nimi 180 innych obiektów architektonicznych, zespołów zabudowy, miejsc pamięci, uznawanych za dobra kultury. Ze względu na takie bogactwo dziedzictwa kulturowego połączone z unikatowymi i doskonale zachowanymi walorami krajobrazu i przyrody – całe miasteczko wraz z sąsiadującym Mięćmierzem zostały wpisane przez Wojewódzkiego Kazimierz Dolny apartamenty Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy, a w 1994r. Prezydent RP uznał Kazimierz Dolny za pomnik historii (Zarządzenie nr 417 Prezydenta RP z dnia 8 września 1994r.).